Informacje ogólne o zastosowaniu wibroizolatorów

Każda maszyna i urządzenie jest źródłem drgań wynikających z sił dynamicznych działających impulsowo (uderzenia) lub okresowo zmiennie (będących skutkiem niewyważenia wirujących elementów).
Drgania te przenoszą się na budynki i ich otoczenie. Zbyt duże drgania mogą stanowić zagrożenie dla elementów konstrukcyjnych budowli, mogą wpływać niekorzystnie na pracę innych urządzeń, a mogą być również szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Zmniejszenie tego szkodliwego oddziaływania może się odbywać dwiema metodami:

  1. Ustawienie urządzenia na fundamencie, przy czym skuteczność tego rozwiązania rośnie wraz ze wzrostem masy fundamentu.
  2. Ustawienie urządzenia na wibroizolatorach.

Ustawienie urządzenia na odpowiednio dużym fundamencie jest z reguły rozwiązaniem znacznie droższym, a ewentualna zmiana jego lokalizacji pociąga za sobą konieczność wykonania kolejnego fundamentu. Przy ustawieniu urządzenia na stropie, zastosowanie ciężkiego fundamentu bywa z reguły niemożliwe.
Zadaniem wibroizolatorów, które są elastycznym elementem pośrednim pomiędzy urządzeniem a podłożem, jest znaczne zmniejszenie sił dynamicznych przenoszonych na podłoże.
Dla urządzeń o drganiach wymuszonych okresowo zmiennych, jako wskaźnik efektywności określany jest współczynnik przenoszenia (T), będący ilorazem amplitudy siły przeniesionej na podłoże (Fp) i amplitudy siły wymuszającej (Fo). Wylicza się go z następującej zależności:

wzr_120_02

przy czym gdzie
n - częstość wymuszająca,
f - częstość drgań własnych układu posadowionego na wibroizolatorach, którą wyznacza się z następującej zależności:

wzór na częstotliwość drgań własnych układu posadowionego na wibroizolatorach

 lub

        wzór na częstotliwość drgań własnych układu posadowionego na wibroizolatorach

  - ugięcie statyczne wibroizolatorów (cm)

W praktyce często posługuje się wskaźnikiem skuteczności wibroizolacji (η) wyrażonym w %.

wzór na wskaźnik skuteczności wibroizolacji
 

Zaleca się wibroizolatory dobierać tak, ażeby współczynnik μ zawierał się w granicach 3÷6 co w przybliżeniu odpowiada skuteczności wibroizolacji w granicach
87÷97%. Co prawda przy jeszcze wyższym współczynniku μ skuteczność wibroizolacji będzie jeszcze wyższa (ale już nieznacznie), za to wzrosną również prędkości drgań elementów mechanicznych maszyny, co z kolei ma wpływ na żywotność niektórych elementów a szczególnie łożysk. Przy pracy maszyn w bardzo odpowiedzialnych warunkach (np. wentylatorów w elektrowniach), prędkość drgań mierzona na obudowach łożysk podlega stałemu monitoringowi.

 

© Wibroizolacja Spółka z o.o.
produkcja: InfraNet