Szukaj

Szukaj

Uwaga! Nowa norma akustyczna!

W związku z wejściem w życie (styczeń 2018 roku) nowej normy nr PN-B-02151-2:2018-01 zaostrzającej wymagania akustyczne, informujemy, iż materiały z naszej oferty do izolacji drgań i dźwięków strukturalnych ułatwią spełnienie jej wymogów.

Warunki techniczne (WT)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Wybrane zagadnienia z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  związane z drganiami.

Wykaz aktualnych PN ds. Akustyki Architektonicznej:

Nr normy:Tytuł normy/zakres powołania
Wymagania

PN-B-02151-02:1987 
+ Ap1:2015-05 +:2018-01

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez
podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-B-02151-4:2015-06Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące
warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badań
PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach
i elementów budowlanych
Pomiary terenowePN-B-02156:1987Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od
dźwięków powietrznych między pomieszczenia
PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności
akustycznej od dźwięków powietrznych ściany
zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od
dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 354:2005Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze
pogłosowej
Pomiary laboratoryjnePN-EN ISO 140-6:1999Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od
dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia
dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym
stropie wzorcowym
PN-EN ISO 10848-2:2007Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych
pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy
lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od
dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN ISO 10848-2:2007Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych
pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2:
Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego
wpływu złącza
PN-EN 20140-10:1994Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności
od dźwięków powietrznych małych elementów
budowlanych